Már 30 éve segítünk!

Technikai    számunk:

0114

Gyakran ismételt kérdések

A Szcientológia állásfoglalása és gyakorlata

Általában úgy, hogy hallanak róla, elolvasnak egy könyvet, meglátnak valamilyen ismertetőt vagy meglátogatnak egy Szcientológia egyházat. De van, akinek az kelti fel az érdeklődését, hogy találkozik egy szcientológussal, akiben van „valami” – pozitív hozzáállás az élethez, bizonyosság, önbizalom és boldogság –, amit ő is szeretne elérni. Az emberek alapjában véve azért kerülnek kapcsolatba a Szcientológiával, mert valamit javítani akarnak az életükben vagy segíteni akarnak másoknak, hogy ők is javíthassanak magukon, és így egy jobb civilizációt teremtsenek.

Mivel a Szcientológia egy viszonylag fiatal vallás, a legtöbb szcientológusnak vannak nem szcientológus rokonai. Az Egyház bátorítja és segíti a tagokat, hogy kitűnő családi kapcsolatot tartsanak fenn, függetlenül attól, hogy a rokonaik szcientológusok-e vagy sem. Valójában a kapcsolatok a szcientológusok és a család többi része között sorra megjavulnak, miután a személy elkezdi alkalmazni a Szcientológiát, mivel már birtokában van annak a módszernek, amivel növeli a kommunikációt, és megold minden korábbi problémát. Az Egyház mindent megtesz azért, hogy kibékítse a családi ellentéteket, ha probléma merül fel. Például a Szcientológia káplánok segítik a családtagokat abban, hogy összeüljenek és rájöjjenek nézeteltéréseik igazi okára. A szcientológusok barátait és családját mindig szívesen látják az egyházban, hogy találkozzanak más szcientológusokkal, és választ kapjanak bármilyen kérdésre a Szcientológiával kapcsolatban. Függetlenül attól, hogy a többi családtag szcientológus akar-e lenni vagy sem, a szcientológusok büszkék arra, hogy mennyi családi problémát és konfliktust megoldottak.

Nem. Senkitől sem várják el, hogy „higgyen” a Szcientológiában. Csak azt várjuk el, hogy tanulmányozza és alkalmazza a Szcientológia vallási alapelveit, gyakorlatait, és megnézze, hogy működik-e a Szcientológia az ő számára, vagy sem. L. Ron Hubbard szavaival:

„Ami nem igaz a számodra a Szcientológiában, amikor figyelmesen megvizsgálod, az nem igaz.”

Mint sok más vallásnak, a Szcientológia Egyháznak is vannak lelkészei, akik az egyháztagoknak Szcientológia vallási szolgáltatásokat nyújtanak. Úgy lesz valakiből Szcientológia lelkész, hogy elvégez egy előírt képzési programot. Minden Szcientológia auditortól elvárás, hogy felszentelt lelkésszé váljon.

Igen. Sok Szcientológia lelkész van, aki teljes időben, hivatásszerűen auditál. Az auditálás hálás szakma, mivel ezzel mindig segítünk az embereknek és állandóan csodálatos eredményeket látunk a precleareken. Nagyon jó érzéssel tölti el az embert a tudat, hogy az emberek életét boldogabbá és épelméjűbbé teszi.

Az auditorok nagyon értékesek, és nagy szükség van rájuk.

L. Ron Hubbard véleménye az auditorokról közismert:

„Én úgy gondolok az auditorra, mint arra a személyre, akinek van elég mersze ahhoz, hogy CSINÁLJON VALAMIT A DOLOGGAL. Ez ritka érték, és rendkívül nagy bátorságra vall.

Véleményem és tudásom szerint az auditorok az intelligens emberi lények felső huszadának felső egytizedébe tartoznak. A tenni akarásuk, motivációik, felfogó- és alkalmazási képességük magasabb bármely más szakmánál.”

Először is bizonyosságot és tudást nyújtana neki minden lehetséges típusú emberi probléma kezelésére, legyen az emberekkel kapcsolatos, családi, etikai, erkölcsi, valamint természetesen tudná kezelni az ilyen problémák szellemi okait is. Másodszor ez egy olyan megelégedettséget nyújtó hivatást adna, amelyben segíthet az élet minden területéről érkező embereknek nagyobb tudatosságot és megbecsülést elérni önmaguk és embertársaik számára.

Az auditorokra minden Szcientológia egyházban és misszióban igény van szerte a világon. Így bármely fiatal hatalmas igényt elégít ki, és nagymértékben hozzájárul a világ épelméjűbbé, jobbá és megvilágosodottabbá tételéhez azáltal, hogy képzetté válik arra, hogy auditálást szolgáltasson.

A Szcientológia lelkészség nyitott a férfiak és a nők előtt is. Az emberek spirituális lények, ezért a lelkész neme nem jelent problémát a Szcientológiában. A Szcientológia érdemeken alapuló rendszer. Nincsenek faji, nemi, etnikai vagy ezekhez hasonló kritériumokon alapuló korlátozások, azokra a személyekre nézve, akik lelkészként szolgálnak vagy ügyvezetőként dolgoznak az Egyház vezetésében.

Mint minden vallásnál, a lelkészeknek itt is a legelkötelezettebb és legetikusabb tagoknak kell lenniük. Így a magas etikai szint és erkölcsösség a Szcientológia lelkésszel szemben felállított legfontosabb követelmények.

A Oxfordi képességvizsgálat (Oxford Capacity Analysis – OCA) egy önértékelési teszt, amelyet a Szcientológia egyházak az 1950-es évek óta használnak az abban beálló változás mérésére, hogy a személy hogyan érzi magát önmagával kapcsolatban. Az OCA-tesztet postai úton és online is be lehet küldeni vagy személyesen ki lehet tölteni bármely Szcientológia egyház tesztközpontjában.

Az OCA azt is méri, hogy az illető miként érzi magát önmagával kapcsolatban az auditálás előtt, alatt és után. A teszt 200 kérdésből áll. Ezek célja 10 olyan személyiségjegy mérése, amely minden lényben közös. A személyiségjegyek jelentősen javulnak az auditálás során, és tükrözik az egyén nyereségeit.

Mivel a teszt azt méri, hogy a személy hogyan érez önmagával kapcsolatban, a válaszai változni fognak, ahogy az auditálás során felismerésekre jut. Az ilyen változások ezért a személy által tapasztalt szubjektív szellemi nyereségek hasznos mutatói. Az OCA-tesztet mindvégig használjuk, miközben a személy halad a Szcientológiában.

A Szcientológia etikai rendszere teljes mértékben a józan észen alapul. L. Ron Hubbard a következőképpen határozta meg az etikát: „józan ész és az optimális túlélés mérlegelése.” Ezt is leszögezte: „A becstelen viselkedés túl nem élést jelent. Minden, ami egyének, csoportok pusztulását eredményezi, vagy akadályozza a faj jövőjét, ésszerűtlen vagy gonosz.” Továbbá: „Az etika azokat a tevékenységeket jelenti, amelyeket az egyén saját magán hajt végre, hogy optimális túlélést érjen el önmaga és mások számára minden dinamikán.” Ez személyes dolog. Amikor valaki etikus, akkor a saját elhatározása alapján az. A Szcientológia etikai rendszerének része az Állapotformulákra vonatkozó technológia. L. Ron Hubbard felfedezte, hogy különféle létállapotok vannak, és hogy pontos formulák rendelhetők ezekhez az állapotokhoz. A személy meghatározhatja, hogy milyen állapotban van életének bármely területe, és alkalmazhatja az odaillő formulát, hogy azonnal javítson azon az állapoton. Ezek a lépések – bár nagyon egyszerűek – rendkívül hatékonyak, és egyének milliói számára tették már lehetővé, hogy életüket korábban elképzelhetetlen módon javítsák. A Szcientológia etikai rendszerének másik része az auditálás egyik fajtája, az úgynevezett konfesszió. Az Ember már régóta vágyott egy olyan módszerre, amelynek segítségével ráléphet a helyes útra. A vallások már időszámításunk előtt 500 évvel tudatában voltak annak, hogy a gyónás megszabadítja az embert a bűn terhétől. A Szcientológiában bizonyítást nyert, hogy a konfesszió segít a személynek, aki vétett a saját és a csoportja erkölcsi kódexe ellen, hogy megszabaduljon tetteinek terhétől, újra jól érezze magát önmagával kapcsolatban, és újra tevékeny tagja legyen a csoportnak. Ahogy L. Ron Hubbard írta: „Egyetlen ember sem lehet szabad, aki maga nem tisztességes – az ilyen ember a saját maga csapdája. Ha az ő saját tetteit nem lehet felfedni, akkor ez az ember fogoly; vissza kell tartania önmagát embertársaitól, és a saját lelkiismerete rabszolgája.” Ez csupán két eszköz a Szcientológia etika technológiájának gazdag tárházából.  

Azt jelenti, hogy a szcientológusok meg szeretnék szabadítani a bolygót az őrültségtől, a háborútól és a bűnözéstől, és helyette olyan civilizációt akarnak létrehozni, amelyben józanság és béke van. Ennek érdekében hozzá kell segíteniük az egyént ahhoz, hogy megszabaduljon saját, személyes aberrációitól, és így visszanyerje eredendő jóságát.

Az elnyomó személy (suppressive person – SP) olyan személy, aki arra törekszik, hogy elnyomja a környezetében lévő többi embert. Az elnyomó személy meghiúsít vagy lepocskondiáz minden olyan erőfeszítést, amely arra irányul, hogy valakinek segítsenek, és különösképpen vadul megtorpedóz mindent, ami arra szolgál, hogy az emberi lényeket erősebbé vagy intelligensebbé tegye.

Az elnyomó személy más néven antiszociális személyiségként ismert. Ebben a kategóriában találjuk Napóleont, Hitlert, a bűnbánatot nem érző gyilkost és a drogbárót. Bár az ilyeneket könnyen észre lehet venni – ha másról nem, akkor a maguk után hagyott hullákról –, a mindennapi életben is előfordulnak antiszociális személyiségek, akiket gyakran nem fedeznek fel.

Annak alapvető oka, hogy az elnyomó személy úgy viselkedik, ahogy viselkedik, a másoktól való leplezett rettegés. Egy ilyen személy számára minden más lény ellenség – ellenség, akit titokban vagy nyíltan el kell pusztítani. Az a rögeszméje, hogy maga a túlélés „mások visszafogásán” és „az emberek tudatlanságban tartásán” múlik. Ha bárki azt ígérné, hogy másokat erősebbé vagy okosabbá tesz, az antiszociális személy számára ez hatalmas kínokat jelentene.

Emiatt az elnyomó személy arra törekszik, hogy felbolygassa, folyamatosan aláássa, rossz hírbe hozza és befeketítse a jobbító tevékenységeket és csoportokat. Így az antiszociális személyiség ellene van annak is, amiről a Szcientológia szól: hozzásegíteni az embereket ahhoz, hogy többre legyenek képesek, és javítani a társadalmi állapotokon. Mivel mindenkinek sok példa juthat eszébe az elnyomó személyekre, látható, hogy ez a fogalom nem korlátozódik csak a Szcientológiára. Amikor azonban egy ilyen személy kapcsolatban áll a Szcientológiával, az Egyház és tagjai érdekében hivatalosan is elnyomó személlyé nyilvánítják, hogy az emberek tudjanak erről, és ne érintkezzenek vele.

Az elnyomó személlyé nyilvánítás rendkívül ritka, és azzal jár, hogy az illetőt kiutasítják a Szcientológia vallásból. Ez olyan esetekben fordul elő, amikor valaki súlyos tetteket követ el a Szcientológia vallás ellen, és akkor is megtörténhet, amikor egy egyénről kiderül, hogy aktívan elnyom másokat. Az elnyomó személlyé nyilvánítás alapjául szolgálhatnak a társadalom által is törvényellenesnek tekintett bűncselekmények, vagy a Szcientológia igazságszolgáltatási kódexeiben elnyomó cselekedeteknek minősített tettek – ezek közé tartozik a vallás nyilvános megtagadása, ami a Szcientológiában éppúgy, mint szinte bármely más vallásban, automatikus kiutasítást von maga után.

Ha valakit kiutasítanak a vallásból, akkor mind az Egyházzal, mind más szcientológusokkal megszűnik a jó viszonya. Ez az állapot addig áll fenn, amíg a személynek vissza nem állítják a „jó viszonyban álló” státusát. Amint a személy ismét jó viszonyban áll az Egyházzal, újra kapcsolatban állhat a többi szcientológussal. A vallási közösségek már több ezer éve tesznek hasonló lépéseket a gyakorlatuk részeként, és ezt a bíróságok is alapvető jogként ismerik el.

Egy szcientológusnak gondot okozhat az auditálása vagy képzése során a szellemi fejlődésében, ha kapcsolatban áll valakivel, aki elnyomja őt, vagy ellenséges a Szcientológiával vagy annak tanaival szemben. A Szcientológiából nyert összes szellemi fejlődés elveszhet amiatt, hogy valakit folyamatosan leértékel egy ellenséges személy, aki nem akar mást, csak kárt okozni az illetőnek. Ezt a helyzetet úgy oldhatja meg, hogy vagy a Szcientológiáról és az Egyházról szóló igaz adatokkal „kezeli” a másik személy ellenségességét, vagy – legvégső megoldásképpen – amikor már minden kezelési kísérlet kudarcba fulladt, „megszakítja a kapcsolatot”, vagyis megszünteti a kommunikációt azzal a személlyel.

Ezt L. Ron Hubbard a következőképpen fogalmazta meg:

„A kezelés szó többnyire a helyzet elsimítását jelenti egy másik személlyel azáltal, hogy alkalmazzuk a kommunikáció technológiáját.

A kapcsolatmegszakítás szó meghatározása: az egyén által önállóan hozott döntés arról, hogy nem lesz kapcsolatban egy másik személlyel. Ez a kommunikációs vonal elvágását jelenti.

A »kezelni, vagy megszakítani a kapcsolatot«-alapelv minden csoportban létezik, és a miénk sem különbözik ettől.

Ez nagyon hasonló ahhoz, ahogy egy bűnözővel próbálnak meg eljárni. Ha nem hajlandó kezelni a helyzetet, a társadalom az egyetlen másik megoldáshoz folyamodik: »megszakítja« a bűnöző kapcsolatát a társadalommal. Más szóval, az illetőt eltávolítják a társadalomból és bebörtönzik, mivel sem a problémáját nem kezeli, sem más módon nem vet véget a mások elleni bűncselekmények elkövetésének.”

A személy, aki szakít, egyszerűen gyakorolja a kommunikálás vagy nem kommunikálás jogát egy bizonyos személlyel kapcsolatban. Ez az Ember egyik legalapvetőbb joga. Mert ahogy L. Ron Hubbard rámutatott:

„Ha az embernek joga van a kommunikációhoz, akkor joga kell hogy legyen ahhoz is, hogy a másiktól származó kommunikációt ne fogadja. A kommunikációhoz való jognak ez utóbbi folyománya adja meg a jogunkat a magánélethez.”

Nincs olyan irányelv a Szcientológiában, ami megköveteli az Egyház tagjaitól, hogy bárkivel is megszakítsák a kapcsolatot, főleg nem olyan családtagokkal és barátokkal, akiknek egyszerűen csak más meggyőződésük van. Éppen ellenkezőleg, a Szcientológia erkölcsi kódexe megköveteli, hogy a szcientológusok tartsák tiszteletben mások vallásos hitét. Az Egyház támogatja a kitűnő kapcsolatot a családtagokkal, legyenek azok szcientológusok vagy sem, és a családi kapcsolatok a Szcientológiával általában javulnak, mert a szcientológus megtanulja, hogyan lehet javítani a kommunikációt, és megoldja a korábban fennállt problémákat.

A Szcientológia politikailag semleges, és egyáltalán nem vesz részt semmilyen politikai tevékenységben. Az Egyház hitvallása szerint: „Minden embernek elidegeníthetetlen joga van létrehozni, kiválasztani, segíteni vagy támogatni saját szervezeteit, egyházait és kormányait.” A szcientológusok szabadon vallhatják politikai nézeteiket, arra a jelöltre szavazhatnak, akire kívánnak stb., és nem kapnak útmutatást az Egyháztól, hogy milyen álláspontra helyezkedjenek politikai kérdésekkel vagy jelöltekkel kapcsolatban. A Szcientológia elvei szerint az egyházat és az államot teljesen külön kell választani.

A szcientológusok meggyőződése szerint az emberek halhatatlan szellemi lények, akik már éltek korábban, és újból élni fognak, és hogy a jövőbeli boldogságuk és halhatatlanságuk szellemi lényként azon múlik, hogy itt és most hogyan viselkednek. Ahogy L. Ron Hubbard a Szcientológia: A gondolkodás alapjai című könyvében írta:

„Nyilvánvaló, hogy amit a társadalmainkban jelen életünk során teremtünk, az befolyással lesz ránk a következő életünk során. Ez egészen más, mint »hinni« abban, vagy »elképzelni« azt, hogy ez történik. A Szcientológiában csak nagyon kevéssé foglalkozunk azzal, hogy következtetések levonására kényszerítsük az embereket. Az egyén maga is megtapasztalhatja ezeket a dolgokat. És ha nem képes rá, senki sem várja el tőle, hogy elfogadja őket.

Annak megmutatkozása, hogy a ránk váró Túlvilág nem más, mint a »következő életünk«, teljesen megváltoztatja a szellemi sorsunkkal kapcsolatos általános elképzelést. Nincs semmilyen vita egyik hit tanításaival sem, mivel nem jelentik ki pontosan, egységesen, minden vallásban, hogy az egyén azonnal a Mennybe megy, vagy a Pokolba. Bizonyos, hogy az egyén a következő élete során megtapasztalja annak a civilizációnak a hatását, amelynek teremtésében részt vett. Más szóval, az egyén visszatér. Felelősséggel tartozik azért, ami ma történik, mivel holnap meg fogja tapasztalni.”

A társadalmi felelősségvállalás érzése felerősödik, amikor az auditálási és a képzési szolgáltatásokban való részvétel során a szcientológusok felismerik, hogy valójában szellemi lények, akik már éltek korábban, és újból élni fognak. Ezzel a felismeréssel együtt jár a magasabb szintű etika és erkölcs. A világ, amelyet ma teremtünk, ugyanaz a világ, amelybe a jövőben visszatérünk, és az eljövendő életeinkben együtt élünk ezeknek a fáradozásoknak a gyümölcseivel vagy ezeknek a vétségeknek a következményeivel.

Ez nem csupán elvont elképzelés a társadalom állapotának jövőjéről. Közvetlenül összefügg saját szellemi állapotunkkal is. A Szcientológia egyik sarkalatos tanítása, hogy az emberek alapvetően jók, de a fizikai univerzummal érintkezve aberrálttá váltak, és ezért követnek el ártalmas cselekedeteket. Ezek a cselekedetek csökkentik a személy tudatosságát és képességeit, és egyre mélyülő boldogtalanság és nyomorúság formájában visszahatnak rá. A Szcientológia segítségével a személy képes szembenézni a tetteivel, felelősséget vállalni értük, és újra megismerni és megtapasztalni az igazságot.

A Szcientológia célja ennek a folyamatos rosszabbodásnak a teljes visszafordítása és szellemi szabadság elérése az egyén és az egész társadalom számára.

A Szcientológiában ugyanúgy megvan a szellemi üdvözülés célja, mint számos más vallásban (pl. judaizmus, iszlám, kereszténység, buddhizmus és hinduizmus). Bár a Szcientológiában más módon törekszenek az üdvözülésre, a lélek megmentésének szellemi célja megtalálható a Szcientológiában csakúgy, mint számos más vallásban.

L. Ron Hubbard tisztelte a múlt nagy vallási vezetőit mindazért a bölcsességért, amelyet elhoztak a világ számára. Azt írta, hogy a Szcientológia osztja „a Krisztus által kitűzött célokat, azaz a bölcsességet, a jó egészséget és a halhatatlanságot”.

A „Vallásos kihatás a társadalomban: Az önkéntes lelkész szerepe” című írásában L. Ron Hubbard így ír:

„A múlt nagy vallásos civilizáló erői, a buddhizmus, a judaizmus, a kereszténység és a többiek, mind hangsúlyozták a »jó« és a »gonosz« megkülönböztetését és a magasabb rendű etikai értékeket.”

„Az Ember reménye” című, 1955. június 3-i előadásában L. Ron Hubbard a következőket mondta:

„Szeretném hódolatomat kifejezni a múlt nagy szellemi vezetőinek – nem a modern idők, hanem a múlt szellemi vezetőinek –, mert ezek az emberek elegendő hagyományt nyújtottak át ahhoz, hogy tudomásunkra hozzák a tényt, hogy az Embernek van szellemi oldala. Ezeket a nagy szellemi vezetőket felakasztották, szidalmazták, félremagyarázták, rosszul idézték, és egyáltalán nem értették, mégis az ő kezük adta tovább a fáklyát évszázadokon át, hogy végre elérhessük azt a csúcspontot, ahol az Ember számára nagyobb képességeket, a jövője számára pedig némi reményt teremthetünk. […]

Mindezek az emberek valami sokkal fontosabbat mondtak annál, hogy »az életnek van spirituális oldala«. Azt mondták: »Van remény. Odamehetnek hozzád, és azt mondhatják neked, hogy minden elveszett, halott vagy, csapdába estél, és nincs remény a számodra. Odamehetnek hozzád, és ezt mondhatják, de ez nem igaz. Van remény. Tényleg tovább élsz. Ez az élet nem minden. Van valamilyen jövendő élet, ahol jobban is csinálhatod, méltóbb sikered lehet, mint amilyen most van.« Ezek az emberek csak ezt mondták. […]

Annak nagy részét, amit manapság a nyugati féltekén vallásnak hívunk, közvetlenül Gautama Buddha adta a nyugati féltekének. A Közel-Keleten szivárgott át. Az volt az egyik tanítása, hogy »szeresd felebarátodat«, és ezt a tanítást a Közel-Keletről kaptuk.

De én most azt mondom nektek, hogy ezek az emberek adták tovább a bölcsesség és a tudás fáklyáját, nemzedékről nemzedékre. Ezt földrajzi útvonalakon keresztül közvetítették, és az egyik ilyen földrajzi útvonal a Közel-Kelet volt. És az egyik embert, aki ezt továbbadta, Mózesnek hívták. És újra továbbadták egy Krisztus nevű embernek. És ő ezt továbbadta, és még az arab népeknek is javára vált saját prófétájukon, Mohameden keresztül.

És ezeket az embereket nagy szellemi vezetőknek tartom, mert ők adták tovább éveken át az embernek a reményt, hogy az élet folytatódhat, hogy van a létezésnek egy szellemi oldala, és hogy nem a cserekereskedelem és a haszon jelenti az egész életet.”

L. Ron Hubbard továbbá azt tanította, hogy minden vallásos hit tiszteletet érdemel. Az út a boldogsághoz című erkölcsi szabálygyűjteményében, amely valójában nem vallásos mű, és bárki használhatja, L. Ron Hubbard megadott néhány gyakorlati irányvonalat, amelyet az életben követni lehet. A könyv egyik szabálya a következő: „Tiszteld mások vallásos hitét!”

„A tolerancia jó alapkő az emberi kapcsolatok építéséhez. Ha valaki végigtekint azon a mészárláson és szenvedésen, amelyet a vallási intolerancia okozott az emberiség egész történelme során, és még a modern korokba nyúlóan is, akkor láthatja, hogy az intolerancia nagyon túlélésellenes tevékenység.

A vallási tolerancia nem azt jelenti, hogy nem juttathatjuk kifejezésre saját hitünket. Viszont azt igenis jelenti, hogy a másik vallásos hitének és meggyőződésének aláásására vagy megtámadására irányuló törekvés mindig is egyenes út volt a bajba.”

Egyáltalán nem. Bármikor be lehet menni egy Szcientológia egyházba, és a Szcientológia könyvek, felvett előadások, filmek és egyéb szakirodalom elérhető bárki számára. Nem szükséges, hogy bárki is eltávolodjon a társadalomtól, ha a Szcientológiával kezd foglalkozni – éppen ellenkezőleg, a szcientológusokról köztudott, hogy környezetük életének nagyon fontos részévé válnak, hiszen buzgón vállalnak felelősséget az állapotok javításában.

Nem. Valójában ezeknek épp az ellenkezőjét teszi. A Szcientológia felszabadítja az embereket és képessé teszi őket arra, hogy a saját fejükkel gondolkodjanak.

Az Egyház tagjainak milliói számoltak be azokról a határozott előnyökről, amelyeket a Szcientológia révén értek el. Személyes sikerbeszámolóik visszatérő mondanivalója az, hogy most jobban kezükben van az életük irányítása, mint korábban bármikor.

Valójában L. Ron Hubbard volt az egyik első olyan ember, aki felfedezte és leleplezte az Egyesült Államok hadserege és titkosszolgálata által a II. világháború alatt és után folytatott agymosási és elmekontroll-kísérleteket. Sőt mi több, azt is felfedezte, hogy az általa kifejlesztett technológia, a Dianetika képes helyrehozni a „fájdalom-drog-hipnózis” hatásait (ez a módszer a hipnózis egy alattomos válfaja).

Évekkel azután, hogy L. Ron Hubbard ezekről a kormánytámogatással folytatott pszichiátriai elmekontroll-kísérletekről írt, az információszabadság törvénye alapján olyan dokumentumok kerültek napvilágra, amelyek részletesen leírták, hogy ezek a technikák milyen széles körű használatban voltak. Az évek során a Szcientológia Egyház számos más esetben derített fényt agymosással vagy elmekontrollal kapcsolatos tevékenységekre, például azokra, amelyeket az úgynevezett „visszaprogramozás” vagy „deprogramming” alatt használtak. Az ilyen gyakorlatok homlokegyenest ellenkeznek a Szcientológiával, amelynek célja felszabadítani az Embert, és helyreállítani az arra való képességét, hogy ő irányítsa a saját életét.

Igen. A szcientológusok a Szcientológia elveit és technológiáját széles körben hozzáférhetővé teszik mások számára, mert szeretnék, ha másoknak is ugyanannyira a javára válna, mint amennyire nekik. Az Egyház azt szeretné, hogy minél több ember ismerje és alkalmazza L. Ron Hubbard műveit, ezért aktívan és elkötelezetten ismertté teszi ezeket.

Az Egyház nagy pártolója a felekezetek közötti együttműködésnek a minden vallást érintő ügyekben. A szcientológusok számos vallás képviselőivel dolgoznak, hogy támogassák és előmozdítsák a vallások közötti párbeszédet, a vallásszabadságot, az alkotmányos jogokat és a vallások társadalmi elismertségét. A szcientológusok aktívan küzdöttek a vallásszabadságért Európában. Franciaországban több ezer szcientológus részvételével megfogalmazták a „Nyilatkozat a vallásszabadságról” című írást, amelyet később az Európa Tanács is elfogadott. Dániában a szcientológusok aktív tagjai a Dán Vallásközi Fórumnak, amely a vallásszabadság szókimondó képviselője egész Skandináviában. Belgiumban a Szcientológia Egyház kulcsszerepet játszott a Vallási Mozgalmak Európai Tanácsának megalapításában, amelynek tagjai saját egyházukat képviselik a vallásszabadságot érintő ügyek tárgyalásánál. A Szcientológia egyházak sok vallásközi konferenciát szerveztek Európában és az Egyesült Államokban, hogy együttműködésre biztassák a vallásokat a vallásszabadság és a tolerancia megvalósításának ügyében. Oroszországban segítettek megszervezni egy magas szintű kerekasztalbeszélgetés-sorozatot, amelynek néhány ülésére a szövetségi ombudsman irodájával és az Orosz Államtudományi Akadémiával együttműködésben került sor. A World Trade Center 2001. szeptember 11-i katasztrófáját követően az angol Szcientológia Egyház nemzetközi konferenciát rendezett „Az erkölcsi vákuum betöltése” címmel. A hetvenöt résztvevő között vallási vezetők, emberi jogi aktivisták és tudósok is voltak Európából, Ázsiából, Afrikából, az Egyesült Államokból és Kanadából. Los Angelesben és másutt a Szcientológia lelkészek részt vesznek a törvényvégrehajtási szervek (például a Sheriff Hivatala és a Los Angeles-i Rendőrség) által szponzorált egyházi tanácsokon. Ezek a tanácsok közösségi rendezvényeket szerveznek, hogy segítsenek a belvárosban élő fiataloknak célt és irányt adni az életben.

A Szcientológia minden vallást tisztel. Egyetért más vallásokkal a béke és az üdvösség álmában. Az Egyház hitvallása kimondja, hogy „minden embernek elidegeníthetetlen joga van saját vallásos gyakorlataihoz és azok végzéséhez”.

Szervezetként az Egyház jól ismert a közösségi vallásközi munkájáról minden vallással. Az egyént tekintve pedig a szcientológusok által követett erkölcsi kódex konkrétan előírja:

„Tiszteld mások vallásos hitét!

A tolerancia jó alapkő az emberi kapcsolatok építéséhez.

Ha valaki végigtekint azon a mészárláson és szenvedésen, amelyet a vallási intolerancia okozott az emberiség egész történelme során, és még a modern korokba nyúlóan is, akkor láthatja, hogy az intolerancia nagyon túlélésellenes tevékenység.

A vallási tolerancia nem azt jelenti, hogy nem juttathatjuk kifejezésre saját hitünket. Viszont azt igenis jelenti, hogy a másik vallásos hitének és meggyőződésének aláásására vagy megtámadására irányuló törekvés mindig is egyenes út volt a bajba. […]

A boldogsághoz vezető út viszályokkal lesz tele, ha nem tiszteljük mások vallásos hitét.”

A vallás ma sok eszmecsere és kritika tárgya, ám civilizáló ereje soha nem volt fontosabb. L. Ron Hubbard úgy vélte, hogy a közösségi érzés először a vallásban nyilvánul meg:

„Amikor a vallásnak nincs befolyása egy társadalomban, vagy megszűnt a befolyása, az államra hárul a közerkölcsök, a bűnözés és intolerancia egész terhe. Ezután büntetést és rendőrséget kell használnia. Ám ez sikertelen, hiszen ha az erkölcsösség, a tisztesség és az önbecsülés nincsenek eleve jelen az egyénnél, akkor nemigen lehet ráerőltetni azokat. Csak a szellemi tudatosság segítségével és e tulajdonságok szellemi értékének sulykolásával remélhetünk sikert. Több józan megfontolásnak és több érzelmi motivációnak kell lennie ahhoz, hogy valaki erkölcsös stb. legyen, mint amekkora az emberi fegyelmezés fenyegetése.”

Minden nagy vallás azt kívánja, bárcsak rendelkezne az alapítójának írott és kimondott szavaival. Mivel a Szcientológia a modern korban született, az alapító írásai és hangfelvételei léteznek és hitelesek. Ezért az Egyház meg tudta őrizni L. Ron Hubbard örökségét, és biztosítani tudja, hogy a vallás örökre hű maradjon az eredeti tanításaihoz.

L. Ron Hubbard szándéka az volt, hogy a Szcientológia írásai nem csak hogy hamisítatlanok maradjanak, hanem hogy mindig az Egyház ellenőrzése alatt álljanak. Továbbá, miután kifejlesztette és rendszerezte az Egyházak igazgatására szolgáló anyagokat is, e műveket ugyanúgy megőrzik és védelmezik.

A Szcientológia és a Dianetika olyan technológiák, amelyek működnek, ha pontosan alkalmazzák őket. Ha megváltoztatják őket, az eredmények nem lesznek egységesek.

Azért, hogy védelmezze az írásokat, és hogy biztosítsa, soha nem fogják megváltoztatni őket vagy visszaélni velük, L. Ron Hubbard szerzői joggal látta el a vallás összes anyagát. Ezenfelül, hogy megakadályozza a Dianetika és a Szcientológia rossz színben való feltüntetését, védjeggyel látta el a vallás meghatározó szavainak és szimbólumainak többségét. Ezek a szerzői jogok és bejegyzett védjegyek törvényes eszközöket nyújtottak annak biztosítására, hogy a Szcientológia vallási technológiáit a vallásos írásokkal pontos összhangban, szabályszerű módon szolgáltassák, és jogtalan vagy helytelen használattal ne lehessen megváltoztatni.

Az évek folyamán néhány gátlástalan ember megpróbált becstelen módon hasznot húzni a Dianetika és a Szcientológia technológiájából. Ezeket a szellemi megváltás elérésére fejlesztették ki, nem pedig valaki személyes meggazdagodására. A vallási védjegyek és szerzői jogok birtoklásával és helyes használatuk betartatásával az Egyház biztosíthatja, hogy ilyen rossz szándékú cselekedetek soha többé ne forduljanak elő.

A szcientológusok szednek receptre felírt gyógyszereket, amikor testi betegségben szenvednek, továbbá igénybe veszik az orvosok tanácsait és az általuk előírt kezeléseket. A szcientológusok nem fogyasztanak drogokat vagy az elmét befolyásoló tudatmódosító szereket.

Úgy gondolják, hogy a kábítószerek különösen veszélyes hatásokat fejtenek ki az emberre – testileg, mentálisan és szellemi szempontból is. Megítélésük szerint a kábítószerek csökkentik a tudatosságot és gátolják a képességeket. A drogokat az emberek „megoldásként” fogyasztják valamely problémára, ám azok végül még nagyobb problémává válnak.

L. Ron Hubbard egy külön technológiát fejlesztett ki azért, hogy az emberek megszabadulhassanak a drogok és méreganyagok káros mentális és szellemi hatásaitól. Ennek a technológiának része a Purification program. Az ezen a területen tett felfedezéseit széles körben használják nem vallásos keretek között is, főleg a Narconon nemzetközi hálózatának drogrehabilitációs központjaiban.

Igen. A szcientológusok a betegségek és sérülések esetén hagyományos orvosi kezelést vesznek igénybe. A szcientológusok használnak vényköteles gyógyszereket, amikor megbetegszenek, és követik az orvosok tanácsait és az általuk előírt kezeléseket.

A Szcientológia Egyház mindig is ragaszkodott ahhoz az irányelvhez, hogy nem diagnosztizál vagy kezel beteg embereket. Az orvosok rendelkeznek az arra való képesítéssel, hogy kezeljék egy betegség vagy sérülés testi vonatkozásait. Egy beteg szcientológusnak tanácsos alávetnie magát egy képesített egészségügyi szakember által végzett vizsgálatnak, és igénybe venni az általa javasolt kezelést. A szcientológus ezután mindenféle orvosi kezeléstől függetlenül foglalkozik az állapothoz kapcsolódó esetleges szellemi traumával.

Nincsenek. Nincs a táplálkozással kapcsolatosan semmilyen szabály, és nincs semmilyen általános tiltás, amely a dohányzásra vagy az ivásra vonatkozik. Mindazonáltal a Szcientológiának van egy nagyon fontos alapszabálya, amely tiltja az alkohol minden formájának fogyasztását az auditálás vagy képzés során és az azt megelőző huszonnégy óra alatt, mert az alkohol hatása lehetetlenné tenné, hogy a személynek nyeresége legyen ezekből a vallási szolgáltatásokból.

A dohányzás tilos a tanfolyamtermekben és az auditálási ülések során, mivel elvonja a dohányzó és mások figyelmét is.

A Szcientológia Egyház nem foglal állást ezekben a kérdésekben. Ezek az egyén személyes döntésének tárgyát képezik, és a Szcientológia hívei teljesen szabadon, a saját belátásuk szerint döntenek róluk.

A Szcientológiában az utódnemzés és a gyerekek felnevelése a létezés Nyolc dinamikájának egyikéhez tartozik. A párok szabadon dönthetnek a családjuk méretéről, és a szcientológusok ezt a döntést azzal összhangban hozzák meg, hogy mi a legtöbb jó a dinamikáik számára.

Ahogyan az a Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya című könyvben áll, még az abortuszkísérletek is testi és szellemi traumával járnak mind a még meg nem született gyermek, mind az anya számára. Ezért az abortusz ritka a szcientológusok között, akik tudatában vannak annak, hogy már az anyaméhben fejlődő magzatot is birtokba veheti egy szellemi lény. Bizonyos esetekben azonban az abortusz megoldás lehet az anya egészségének megóvása vagy más, személyes tényezők miatt. Az Egyház soha nem javasol abortuszt sem a munkatársainak, sem a híveinek.

Természetesen nem.

Az Egyház számos méltatást és elismerést kapott különböző kormányoktól az oktatásban, a drog- és alkoholrehabilitációban, a bűnözés visszaszorításában, az emberi jogok védelmében, az erkölcsi színvonal emelésében és sok más területen végzett munkájáért.

Nem, nincs semmi hasonlatosság. Valójában a Szcientológia annak az eredménye, hogy L. Ron Hubbard megvizsgálta a hipnózist és sok más mentális gyakorlatot, és ezek meggyőzték őt, hogy az Ember problémáira gyakorlatban alkalmazható megoldások szükségesek. A Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya című könyvében a hipnózist és a pszichoterápiát veszélyesként és működésképtelenként jellemzi. Az összes többi állítólagos mentális tudomány módszerei majdnem mind olyan elveken alapulnak, amelyek épp ellenkezői a Szcientológia elveinek. A pszichiátria és a pszichológia például az Embert kondicionálandó „tárgyként” kezeli, nem pedig szellemi lényként, aki képes válaszokat találni az élet problémáira, és aki óriási fejlődésre képes.

A Szcientológiának sok közös vonása van más vallásokkal az alapvető vallási fogalmakat, valamint a társadalom jobbításának küldetését tekintve, ám a legértékesebb dolog, amivel a Szcientológia szolgálhat, az egy tényleges technológia a nagyobb szellemi tudatosság eléréséhez.

Míg sok vallás túlvilági üdvösséget ígér, amit a Szcientológia kínál, az bizonyosság az örök üdvösségben – méghozzá most.

Az is elmondható, hogy a Szcientológia minden vallás számára lehetővé teszi az adott vallás céljainak elérését, és ezért a vallások vallása.

Nem. A szó legteljesebb értelmében vett vallás.

A „szekta” szót általában becsmérlő értelemben használják, és titkos vagy zárt csoportot értenek alatta, korlátozott tagsággal és rejtélyes tanokkal. A vallástudósok rámutattak, hogy ez a kifejezés szinte teljesen elvesztette jelentését, hiszen mai használata a minden vallással szemben egyre növekvő előítéleteket tükrözi. Például egy kormányjelentés Belgiumban „szektának” bélyegezte a haszid zsidókat és még a Fiatal Nők Keresztény Egyesületét (YWCA) is. A francia parlament listáján a baptisták is szektaként szerepeltek.

Azok a vallások, amelyek növekednek és fennmaradnak, annyira sikeresek, amennyire segítik az embereket a szellemi életükben. Annak érdekében, hogy a Szcientológia betölthesse ezt a szerepet, a vallás Írásai teljesen rendszerezettek, sok nyelven és sok országban elérhetőek, és bárki tanulmányozhatja őket. A Szcientológia egyházak és missziók mindig nyitva állnak a nagyközönség előtt.

A Szcientológia egyedülálló abban a tekintetben, hogy nem követeli meg senkitől, hogy bármit is „higgyen”. A Szcientológia úgy véli, hogy minden egyénnek a saját fejével kell gondolkodnia. A Szcientológiában csak az igaz az egyén számára, amit személyesen megfigyelt, és amiről tudja, hogy számára igaz. A Szcientológia nem tekintélyelvű – egy technológiát bocsát az ember rendelkezésére, amelyet használhat, és eldöntheti, hogy az ő esetében működik-e.

Némely tulajdonság és szellemi magatartás az emberek egy bizonyos százalékát arra készteti, hogy erőszakosan szembehelyezkedjenek bármely jobbító tevékenységgel vagy csoporttal. A társadalomnak ez a kis százaléka (durván 2 százalék) nem képes elviselni, hogy a Szcientológia sikeresen javítja az állapotokat a világban. Ugyanez a 2 százalék szembehelyezkedik minden hatékony önfejlesztő tevékenységgel. Azért támadják ilyen dühödten a Szcientológiát, mert sok mindent tesz a társadalomért. Azok a személyek, akik az emberek jobbá válása miatt zaklatottá válnak, szám szerint kevesen vannak ahhoz a több milliónyi emberhez képest, akik szívesen fogadják a Szcientológiát, és örömmel veszik a jobb világ építését megcélzó erőfeszítéseit.

A rosszul informáltak és azok, akik pénzügyi érdekeltségeiket veszélyeztetve érzik, minden új elképzelést támadnak, így a Szcientológiát is. Az igazság az, hogy vannak olyan emberek a világon, akik furcsának és ijesztőnek találják, ha azt látják, hogy a hétköznapi emberek, az elfeledett emberek egyik napról a másikra filozófusokká válnak, és hogy nem tudnak hatni rájuk a „jobban teszed, ha” fenyegetéseikkel. Ebben az értelemben, a Szcientológiával kapcsolatos úgynevezett vita csupán annyiból áll, hogy a megkeseredett régi dolgok ellenállnak a nagyra törő új dolgoknak.

A Szcientológia háttere

L. Ron Hubbard 1923-ban kezdte el az elmével és a szellemmel kapcsolatos tanulmányait, ennek eredménye az „Excalibur” című kézirat lett 1938-ban. Ebben a ki nem adott munkában jelenik meg először a Szcientológia szó, hogy jelölje azt, amit L. Ron Hubbard úgy nevezett, hogy „a tudásról való tudás tanulmányozása”. Úgy döntött, nem adja ki a könyvet, mert „az Excalibur nem tartalmazott semmilyen eljárást, hanem egyszerűen az élet összetevőiről szóló értekezés volt. – majd hozzátette – Úgy döntöttem, tovább megyek.”

Ez a „tovább megyek” hozta meg aztán a Dianetikát, amely tulajdonképpen a Szcientológia területének sokkal átfogóbb bevezetése. A Dianetika egy tényleges eljárást nyújt, amelyet a hétköznapi ember könnyedén használhat. Így 1947-ben írt egy kéziratot, amelyben részletezte a Dianetika kulcsfontosságú felfedezéseit. Ezt akkor nem adták ki, de kézről-kézre vándorolt a barátok és munkatársak közt, akik lemásolták és továbbadták másoknak. (Ez a mű végül 1951-ben Dianetika: Az eredeti tézis címmel jelent meg.)

L. Ron Hubbard további információkat kérő levelek áradatát kapta, ahogy a kézirat másolatai kézről-kézre vándoroltak. Hamarosan azt vette észre, hogy minden idejét levelek megválaszolásával tölti, és úgy döntött, ír egy átfogó könyvet a témáról – ez volt a Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya.

A könyv 1950. május 9-én jelent meg; a közönségből viharos lelkesedést váltott ki, nyomban felkerült a New York Times bestseller-listájára, és megszakítás nélkül 28 hétig rajta is maradt. A mai napig ez a világ legkeresettebb könyve az elmével kapcsolatban. Tartalmazza a reaktív elme felfedezését, amely rémálmaink, ésszerűtlen félelmeink, zaklatottságaink és bizonytalanságaink rejtett forrása.

L. Ron Hubbard mégsem tekintette a Dianetikát a kutatásai lezárásának, csupán egy állomásnak az élet forrásának felfedezése és meghatározása felé. A Dianetika technikái olyan eszközt biztosítottak, amellyel hamarosan előző életeket kezdtek feltárni. A további alkalmazással és kutatással elérkezett az exteriorizáció megvalósítása, amely demonstrálta a szellem, a test és az elme szétválaszthatóságát: Megszületett a Szcientológia vallás.

Ezután L. Ron Hubbard egyre mélyebben kutatta az Ember szellemi természetét, és felfedezéseit több ezer felvett előadásban, filmen, cikkben és könyvben dokumentálta.

E felfedezések bemutatása céljából szó szerint körbeutazta a világot, és ezt követően négy kontinensen nyíltak Szcientológia Egyházak, amelyek központja Dél-Angliában volt, ahol hosszú ideig élt.

Az elkövetkező években tovább folytatta a tárgy fejlesztését, egészen 1986-ban bekövetkezett haláláig.

A hagyatéka több tízmilliónyi publikált szóból, felvett előadásból és filmből áll, könyvei és előadásai több mint 250 millió példányban keltek el, személye pedig egy minden kontinenst és kultúrát érintő mozgalmat hívott életre.

Annak ellenére, hogy a Dianetikát és a Szcientológiát L. Ron Hubbard fedezte fel, és az összes írás kizárólag az ő írott anyagaiból és felvett előadásaiból áll, ezt írta:

„Köszönet illeti az ötvenezer éves kultúra kiemelkedő alakjait, akiknek elmélkedései és megfigyelései nélkül lehetetlen lett volna a Dianetika létrehozása és felépítése. Külön köszönet illeti meg a következőket: Anaxagoras, Thomas Paine, Arisztotelész, Thomas Jefferson, Szókratész, René Descartes, Platón, James Clerk Maxwell, Eukleidész, Charcot, Lucretius, Herbert Spencer, Roger Bacon, William James, Francis Bacon, Sigmund Freud, Isaac Newton, van Leeuwenhoek, Thompson kapitány, Voltaire, William A. White, Will Durant, Alfred Korzybski gróf és az atomi és molekuláris jelenségeket, matematikát és a humán tárgyakat tanító oktatóim a George Washington Egyetemen és Princetonban.”

Azért, mert a Szcientológia megfelel mindhárom kritériumnak, amelyet a teológusok általában a vallásosság meghatározására használnak világszerte: 1. hit valamilyen Végső Valóságban, például a Legfelsőbb vagy örök igazságban, amely túlmutat a földi világ jelen helyzetén; 2. vallási gyakorlatok e Végső Valóság megértésére, elérésére vagy a vele való egyesülésre; és 3. hívők közössége, akik összefognak e Végső Valóság felé törekvésben.

A Szcientológia hite egy Végső Valóságban, amely meghaladja az anyagi világot, magában foglalja a thetán és a dinamika fogalmát, beleértve a szellemi világot (a Hetedik dinamika) és a Legfelsőbb Lényt (a Nyolcadik dinamika). A második elem megtalálható a Szcientológia szertartásaiban, úgymint: névadási, esketési, temetési szertartások, de leginkább a vallási szolgáltatások terén, az auditálásban és képzésben, amely által a szcientológusok növelik szellemi tudatosságukat önmagukról, valamint megértést szereznek a szellemi világról, és végül a Legfelsőbb Lénnyel való kapcsolatukról. Ami pedig a harmadik elemet illeti: igazán élettel teli hívőközösség található bármely Szcientológia egyházban, gyakorlatilag a nap szinte bármely időszakában.

A Szcientológia tehát vallás a szó leghagyományosabb értelmében. A Szcientológia segíti az Embert, hogy tudatosabbá váljon Istennel, valamint a saját és a körülötte élők szellemi természetével kapcsolatban.

A Szcientológia egy tízezer évre visszanyúló vallási hagyományt visz tovább, és felöleli a hindu Védák legrégebbi szent szövegeiben található igazságokat, valamint a buddhizmus bölcsességét.

A Szcientológiának a többi nagy vallással együtt közös vonása a földi béke és az Ember megváltásának álma. A Szcientológiában az az új, hogy a szellemi javuláshoz itt és most kínál pontos utat, illetve annak módját, hogy ezt hogyan érjük el teljes bizonyossággal.

Az egyház szó a régi egy, igy (= „szent”) szóból és a finnugor eredetű „ház” szóból ered. A szó jelenleg a következő jelentéseket foglalja magában: „egy vallás híveinek szervezete, illetve szervezeteinek összessége a társadalomban” vagy szűkebb értelemben „valamely keresztény egyház”.

De az egyház szót nemcsak keresztény szervezetek használják. Voltak egyházak már tízezer évvel azelőtt is, hogy keresztények léteztek volna, és maga a kereszténység egy lázadás volt a meglévő egyház ellen. Modern szóhasználat szerint amikor például a buddhista vagy a muszlim egyházról beszélünk, ezzel egy bizonyos vallási tanításon osztozó hívők összességére utalunk.

Az egyház hívők közössége, akik szent tanok és vallásos gyakorlatok közös rendszerét teszik magukévá, amelyekkel az élet legvégső problémáit akarják legyőzni.

Az 1950-es években a szcientológusok felismerték, hogy L. Ron Hubbard technológiája és annak eredményei közvetlenül az emberi szellem felszabadításával foglalkoznak, és hogy ezt a nagyobb szellemi tudatosságot rendszeresen el is érik az emberek. Így nem volt kétségük afelől, hogy vallásos gyakorlatot folytatnak. Ezért az 1950-es évek elején úgy döntöttek, hogy egyházat alapítanak, hogy jobban ki tudják elégíteni a szellemi szükségleteiket. Az első Szcientológia egyházat 1954-ben jegyezték be Washingtonban.

A Szcientológia tehát vallás, és az egyház szó használata helyénvaló, amikor a Szcientológiáról beszélünk.

Az egyház szó a régi egy, igy (= „szent”) szóból és a finnugor eredetű „ház” szóból ered. A szó jelenleg a következő jelentéseket foglalja magában: „egy vallás híveinek szervezete, illetve szervezeteinek összessége a társadalomban” vagy szűkebb értelemben „valamely keresztény egyház”.

De az egyház szót nemcsak keresztény szervezetek használják. Voltak egyházak már tízezer évvel azelőtt is, hogy keresztények léteztek volna, és maga a kereszténység egy lázadás volt a meglévő egyház ellen. Modern szóhasználat szerint amikor például a buddhista vagy a muszlim egyházról beszélünk, ezzel egy bizonyos vallási tanításon osztozó hívők összességére utalunk.

Az egyház hívők közössége, akik szent tanok és vallásos gyakorlatok közös rendszerét teszik magukévá, amelyekkel az élet legvégső problémáit akarják legyőzni.

Az 1950-es években a szcientológusok felismerték, hogy L. Ron Hubbard technológiája és annak eredményei közvetlenül az emberi szellem felszabadításával foglalkoznak, és hogy ezt a nagyobb szellemi tudatosságot rendszeresen el is érik az emberek. Így nem volt kétségük afelől, hogy vallásos gyakorlatot folytatnak. Ezért az 1950-es évek elején úgy döntöttek, hogy egyházat alapítanak, hogy jobban ki tudják elégíteni a szellemi szükségleteiket. Az első Szcientológia egyházat 1954-ben jegyezték be Washingtonban.

A Szcientológia tehát vallás, és az egyház szó használata helyénvaló, amikor a Szcientológiáról beszélünk.

A Szcientológia tanai

Igen, a Szcientológiában egyértelműen külön van választva a jó és a gonosz. Azok a tevékenységek, amelyek növelik a túlélést az élet nyolc területének (a Nyolc dinamikának) többségén, jók. Amelyek rombolják vagy megtagadják ezeket, gonoszak. A szcientológusok arra törekszenek, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyek támogatják ezeknek a dinamikáknak a többségét.

A jót építő jellegű dologként határozhatjuk meg. A gonoszt romboló jellegű dologként határozhatjuk meg.

A Szcientológia szerint az Ember alapvetően jó, a célja a túlélés; a szellemi megváltása saját magán és társaival való kapcsolatain múlik, valamint azon, hogy testvéri viszonyba kerül-e az univerzummal. Azonban a számos élete során átélt fizikai univerzumbeli tapasztalatai során a gonoszság útjára tévedt, és ártalmas cselekedeteket vagy bűnöket követett el – ezek azt okozták nála, hogy aberrálttá váljon (hogy eltérjen a racionális gondolkodástól és viselkedéstől). Ezek az ártalmas cselekedetek tovább csökkentik a személy mint szellemi lény tudatosságát és veleszületett jóságát.

A Szcientológia segítségével az ember szembenézhet a cselekedeteivel, megszüntetheti az őt körülvevő tudatlanságot és az aberrációt, és újra megtudhatja, illetve megtapasztalhatja az igazságot.

Minden vallás az igazságot keresi. A szellem szabadságát csak az igazsághoz vezető úton lehet megtalálni. A Szcientológia szerint a bűn hazugságokból és titkolt tevékenységekből áll, és ezért nem más, mint az igazság ellentéte.

Még mielőtt a Szcientológiával kezdenének foglalkozni, sokan rendelkeznek már olyan tapasztalattal, hogy felülről látták a testüket, de nem értették, hogy mi történik. Amikor Szcientológia auditálás és képzés által már nagyobb szellemi tudatosságot értek el, úgy találják, hogy ez a tapasztalat egyáltalán nem szokatlan. A Szcientológiában ez a jelenség az exteriorizáció – a személy mint szellemi lény különválása a testétől, miközben teljes mértékben tudatában van önmagának és a környezetének. A Szcientológia szerint az Ember nem azonos a testével, az elméjével vagy az agyával. Ő, a szellemi erő, eleveníti meg a fizikai testet. A Szcientológia exteriorizációról szóló felfedezései most először azt is igazolták, hogy az Ember egy szellemi lény.

A világ népességének túlnyomó többsége hisz a reinkarnációban, és csak az elmúlt néhány száz évben – a fizikai tudományok előretörésével –, jelent meg az a szigorúan materialista nézet, ami elhomályosította a szellemi szemléletmódot.

Az utóbbi időben a reinkarnáció tradicionális meghatározását megváltoztatták az eredeti értelméhez képest. A szó jelentése mára már az, hogy „újjászületés másfajta életformákban” (mint például állatokban, növényekben stb.), noha a tényleges meghatározása az, hogy „újjászületni egy másik testben”. Tehát, amit a reinkarnáció alatt általánosan értenek, az egy meghatározott rendszer, és nem része a Szcientológiának. A Szcientológia Egyház ezzel szemben az utóbbi, eredeti meghatározást fogadja el.

Ma a Szcientológiában sokan bizonyosak abban, hogy éltek már a jelenlegi életük előtt is. Ezekre mint előző életekre hivatkozunk, nem mint reinkarnációra. A Szcientológiában az előző életek léte nem dogma (bizonyítás nélkül elfogadandó, kötelező hittétel) – a szcientológusok auditálás közben általában megtapasztalják az előző életeket, és ezután már saját maguk tudják, hogy éltek már jelenlegi életük előtt. Az abban való hit, hogy valakinek volt már testi vagy másfajta élete a mostani testi személyazonosságát megelőzően, nem új gondolat – de izgatja az ember fantáziáját.

Tény, hogy aki nem kezdi el kezelni előző életeiben felhalmozott aberrációit, az nem ér el előrehaladást. A Szcientológiában az ember megkapja az eszközöket, hogy kezelje az előző életeiből származó zaklatottságokat és aberrációkat, amelyek ártalmas hatással vannak az egyénre a jelenben, ezáltal felszabadítva önmagát, hogy sokkal boldogabb életet élhessen.

A Clear annak az állapotnak a neve, amelyet auditáláson keresztül lehet elérni, valamint egy olyan lény megnevezése, akinek nincs többé saját reaktív elméje, az ésszerűtlen viselkedés, az indokolatlan félelmek, zaklatottságok és bizonytalanságok rejtett forrása. A reaktív elme nélkül az egyén visszanyeri alapszemélyiségét, öndeterminizmusát, és lényegében sokkal, sokkal inkább önmagává válik.

A Clear állapothoz fogható dolog leírását jelen kultúránk egyetlen írása sem tartalmaz. Ez egy olyan cél, amelynek a megvalósításáról az Ember már több mint 2500 éve álmodott, a Clear állapot azonban jóval túlszárnyalja még azt is, amit korábban bárki valaha egyáltalán elképzelt. Valójában teljesen új gondolat, hogy valaki saját magaként, méghozzá egyetlen élet alatt, egy emberi lénynél sokkal többé és jobbá válhat.

A Clear állapot manapság valóban létezik, és mindenki által elérhető. A világ minden táján szcientológusok ezrei Clearek már, és minden egyes nappal még többen érik el ezt az állapotot.

Egyszerűen úgy, hogy megteszi az első lépését a Szcientológiában, majd az Osztályozási, fokozati és tudatossági táblán leírt következő lépést, és folytatja ezeket a táblán előírt szinteken, végig felfelé.

Ez egyénenként változik, de hónapok alatt végig lehet menni a Fokozati táblán egészen a Clearig. Az előrehaladás sebessége attól függ, hogy hetente mennyi időt szán az illető auditálásra és képzésre. Statisztikailag azok fejlődnek a leggyorsabban, akik intenzív auditáláson és képzésen vesznek részt, és nem állnak meg az úton.

Nem, éppen ellenkezőleg, a Clear bármilyen érzelmet képes átélni és megtapasztalni. Csak a fájdalmas, reaktív, kontrollálatlan érzelmek tűnnek el az életéből. A Clearek nagyon fogékony lények. Ha valaki Clear, sokkal inkább önmaga. Egyetlen negatív dolgot vesztett el: a reaktív elméjét, amely meggátolta, hogy önmaga legyen.

A Clear képes okozóként foglalkozni az élettel ahelyett, hogy csak reagálna rá. A Clear aberrációktól mentes személy. Racionális, azaz a lehető legjobb megoldásokkal áll elő a saját szemszögéből a rendelkezésére álló adatok alapján. A Clear befejezi a dolgokat, és többet képes megvalósítani, mint mielőtt Clearré vált.

Bármilyenek is voltak korábban az illető képességei, nagymértékben javulnak, miután Clearré vált.

Nem, nem tökéletesek.

Azért nevezzük őt Clearnek (angolul kb. „tiszta, törölt”), mivel az alapszemélyiségét, öndeterminizmusát, neveltetését és tapasztalatait megtisztították az aberrációktól. Az alapszemélyiség nem egy eltemetett, ismeretlen vagy más személy, hanem hatványozottan mindaz, ami a személyben a legjobb és a legtöbbre képes.

Azt jelenti, hogy az egyén minden képességét latba tudja vetni a problémák megoldására, melyekkel szembekerül, és hogy az analitikus memóriájában levő összes adattal rendelkezni tud a probléma megoldására.

A Clear is megbetegedhet, de ez sokkal ritkábban fordul elő, mint mielőtt Clearré vált volna. Mondhatjuk úgy, a Clearnek is van teste, és a testek néha hajlamosak különböző módon megbetegedni. Mindazonáltal, mivel többé már nincs reaktív elméje, sokkal inkább okozó, és nincs kitéve sok olyan dolog káros hatásának, amelyek a Clearré válása előtt pszichoszomatikus betegségeket okoztak volna.

Hiba lenne egy Cleart az egészsége alapján megítélni, mert a Clear állapot az egyénre, mint szellemre, nem pedig mint testre vonatkozik.

A tudatosságnak és képességeknek még sok elérhető szintje van a Clear fölött, mivel az ember csak az Első dinamikán Clear.

A Clearen túl található az az állapot, amit az Operatív Thetán vagy OT néven ismernek. Operatív alatt azt értjük, hogy „képes cselekedni és kezelni dolgokat”. Thetán alatt a következőt értjük: „szellemi lény, aki maga az illető”. Mint bármely másik szellemi szintnél a Szcientológiában, az OT állapotot fokozatos lépések során végigmenve lehet elérni, amelyek mindegyike egy kicsit haladóbb, mint az előző, és mindegyik rendelkezik egy saját képességgel, amit az illető elér.

L. Ron Hubbard így fogalmazott:

„Az Ember számára már azt is nehéz felfogni, hogy ezek az állapotok léteznek. Igazából erről nem szólnak írások, és szavai sincsenek rájuk.

Pedig tényleg léteznek.

Nyúlj értük, és meglátod.

Ha az ember egyszer elindul felfelé, többé nem akar megállni. A szabadság fuvallata és a dolog teljes realitása ily hosszú idő eltelte után túlságosan erőteljes.”

Az Operatív Thetán (OT) egy szellemi állapot a Clear felett. Operatív alatt azt értjük, hogy „képes cselekedni és kezelni dolgokat”. Thetán alatt a következőt értjük: „a szellemi lény, ami nem más, mint alapvető önmagunk”. Az Operatív Thetán tehát olyan valaki, aki képes kezelni dolgokat anélkül, hogy fizikai dolgokból álló testet kellene használnia.

Alapjában véve az ember önmaga képes fizikai támogatás vagy segítség nélkül dolgokat kezelni, valamint létezni. Nem azt jelenti, hogy valaki Istenné válik. Azt jelenti, hogy teljesen önmagává válik.

A Szcientológia alapszintjei segítenek a személynek megbirkózni a személyes kapcsolataival és a napi problémáival, hogy felszabaduljon a figyelme a létezés magasabb síkjainak kezelésére. Az Operatív Thetán szintjén az egyén a saját szellemi lényként való halhatatlanságával foglalkozik.

Mint bármely másik szellemi szintnél a Szcientológiában, az OT állapotot fokozatos lépések során végigmenve lehet elérni, amelyek mindegyike egy kicsit haladóbb, mint az előző, és mindegyiknél megvan, hogy milyen képességre tesz szert a személy. A pontos sorrend szilárdan le van fektetve, és az ettől a sorrendtől való eltérések sikertelenek. Ezért eredménytelen lenne megpróbálni valakit az OT-szintekre vinni, mielőtt készen állna rájuk. Ilyen erővel azt is követelheti valaki, hogy egy kisbaba fusson, mielőtt megtanult volna mászni és járni. A Szcientológiában az egyének csak akkor nyerhetik el az OT-hoz eljuttató tanácsadásból származó előnyöket, miután már lezártak néhány alapvető lépést.

Az OT szintjén a szcientológusok L. Ron Hubbard kutatásának rendkívül magas szintű anyagait tanulják. Azok szerint, akik elérték az OT-t, a megszerzett szellemi előnyök szavakkal leírhatatlanok.

 

Az Operatív Thetán célja, hogy az egyén úrrá legyen a létezés nehézségein és visszanyerje veleszületett szellemi létének bizonyosságát és képességeit. Ezen a szinten az egyén tudja, hogy független az olyan anyagi dolgoktól, mint a fizikai forma vagy a fizikai univerzum.

Az OT (Operatív Thetán) a szellemi tudatosságnak egy olyan állapota, amelyben az egyén kontrollálni tudja önmagát illetve a környezetét. Az OT olyan valaki, aki tudja, hogy tud és aki képes pozitív és a túlélést elősegítő hatást létrehozni az összes dinamikáján. Újra teljesen megismerte képességeit mint thetán, és önként és tudatosan okozóvá tud válni az élet, a gondolat, az anyag, az energia, a tér és az idő felett.

Ahogy egy lény egyre inkább OT-vá lesz, erősebb, stabilabb és felelősségteljesebb szellemi lénnyé válik.

A Szcientológia vallásos írásainak túlnyomó többsége széles körben hozzáférhető a nyilvánosság számára, és bárki olvashat vagy tanulhat belőlük. Mindazonáltal a vallásos írások egy nagyon kis része, ami a szellemi tanácsadás haladó szintjeivel foglalkozik, azon egyháztagok részére van fenntartva, akik elérték a szellemi tudatosság ezeket megelőző szintjeit. A szcientológusok úgy tartják, hogy kellőképp fel kell készülni szellemileg és etikailag, hogy valaki megkaphassa ezeket, és hogy korai felfedésük hátráltatná a szellemi fejlődést. Emiatt ezeket a haladó szintű vallásos írásokban foglalt információkat bizalmasan kezelik. A Szcientológia vallás alapvető tanai nyilvánosan elérhetőek bárki számára. Ebbe beletartozik az L. Ron Hubbard által írt tizennyolc Alapok könyv, és az azokat kísérő 280 előadás, amelyek elérhetőek a Szcientológia összes Egyházában és missziójában világszerte, valamint nemzetközi szinten közkönyvtárakban. Ezekben a referenciákban L. Ron Hubbard a következő témákról ír, és tart előadást: az univerzum eredete, az Ember kapcsolata a Legfelsőbb Lénnyel és a Szcientológia vallás Teremtéselmélete (A Faktorok). Valójában a Szcientológia vallás elismeri az előző életeket, amelyek az idők kezdetéig visszanyúlnak. A szcientológusok, és azok, akik többet szeretnének kideríteni az ilyen dolgokról, a Szcientológiában tett tanulmányaik kezdetétől fogva ezeket az alapvető tanokat tanulmányozzák, erre bátorítják mások is őket. Nem ritka, hogy egy vallásnak bizalmas írásai és gyakorlatai vannak. Hasonló vallásos gyakorlatok léteznek például a zsidó és a mormon vallásban is.

Egyáltalán nem. A Szcientológiában nem szerepel ilyen hittétel. Bármilyen ezzel ellentétes utalás olyannyira abszurd, mintha azt állítanák, hogy a keresztények a földönkívüliektől származtatják magukat, mivel hisznek a mennyországban.

A Szcientológia vallás hittételeiről szóló internetes információk egy része pontatlan megállapítások, elferdítések és hazugságok keveréke, amelyet azzal a céllal tesznek közzé, hogy torz képet mutassanak a Szcientológia hittudományáról. Ezek a rosszindulatú „netbetyároktól” származó, sértő nyilatkozatok nem csupán nyilvánvalóan hamisak, de szándékosan azzal a céllal közlik őket, hogy nevetség tárgyává tegyék a szcientológusokat, és befeketítsék tényleges vallási meggyőződésüket.

A Szcientológia alapítója

Nem. L. Ron Hubbard 1986. január 24-én távozott az élők sorából, de lélekben – és technológiája szellemi hagyatékán, illetve annak a világban való folyamatos alkalmazásán keresztül – mindig velünk marad.

L. Ron Hubbard alapította a Szcientológia vallást. Az első Szcientológia Egyházat egy szcientológus csoport alapította Los Angelesben, 1954-ben.

L. Ron Hubbard közvetlenül irányította a korai Szcientológia szervezeteket 1966-ig, amikor is visszavonult mint ügyvezető igazgató, és ezt a feladatot átadta a Szcientológia Egyház ügyvezetőinek. Bár továbbra is törődött az Egyház tevékenységével és tanácsot adott, ha kérték, mégis majdnem minden idejét a Szcientológia felsőbb szintjei kutatásának és az általa felfedezett technológia rendszerezésének szentelte.

Nem. L. Ron Hubbard személyesen jelentette ki, hogy ő éppen úgy ember, mint mindenki más. Egy sokak által szeretett barát és tanító volt, akit továbbra is tisztelnek és szeretnek.

Csakúgy, mint más írók, pénzét a könyvei után kapott szerzői jogdíjakból kereste. Már a Dianetika könyvből is sok millió példány kelt el, regényeinek és ismeretközlő irodalmi műveinek a világon eladott összes példányszáma pedig meghaladja a 250 milliót. Ezek közül az 1980-as években több mint 20 mű bestseller lett az Egyesült Államokban.

L. Ron Hubbard végrendeletében úgy rendelkezett, hogy vagyonának nagy részét – így többek között a könyvei után befolyó jogdíjakat is – a Szcientológia vallásra hagyományozza. Ezen keresztül még ma is hozzájárul az Emberiség jobb jövőjének megteremtéséhez.

L. Ron Hubbard azon kevés szerencsés emberek közé tartozott, akiknek soha nem jelentett problémát a pénz. Ifjú korában örökölt némi vagyont, de már az 1930-as években, tehát jóval a Dianetika megjelenése előtt Amerika egyik legjobban fizetett írójává vált. Könyveinek szerzői jogaiból többszörös milliomos lett. Könyveinek eladási mennyisége továbbra is csak csillagászati számokkal jellemezhető.

A Szcientológia egyház szervezeti felépítése

A Nemzetközi Szcientológia Egyház (CSI) a Szcientológia vallás anyaegyháza, amelynek székhelye a kaliforniai Los Angelesben található. A CSI felügyeli minden Szcientológia Egyház, szervezet és csoport tevékenységeit világszerte, és biztosítja, hogy az egyes Egyházak útmutatásban részesüljenek a lelkészi tevékenységeik során. A CSI végzi azt a széles körű tervezést és irányítást, amelyet az Egyház nemzetközi növekedése igényel.

A CSI egyházi menedzsmenttevékenységei révén a Szcientológia szervezetek útmutatást kapnak mind a technikai, mind pedig az adminisztratív írások alkalmazására. A CSI tervezést, irányítást és általános támogatást nyújt az egyházi hierarchiában lévő szervezeteknek, továbbá speciális programokat biztosít a munkatársaknak a Szcientológia adminisztratív technológiájának témakörében. Ezt a képzést a Nemzetközi Képzési Szervezetben végzik a CSI kaliforniai székhelyén, Los Angelesben.

A Szcientológia Egyház hierarchiáján belül található a Kontinentális Összekötő Irodákból álló hálózat, amely a Szcientológia regionális és helyi szinten történő koordinációjáért felelős. Ezeknek az irodáknak az a célja, hogy támogassák a helyi egyházak akcióit a hozzájuk tartozó területeken, valamint hogy az egyházakkal kapcsolatos összes Szcientológia tevékenység koordinációs és találkozópontjaként is működjenek. Egyben gondoskodnak az alájuk tartozó szervezetek és csoportok megfelelő működéséről is. Ilyen módon válnak a missziók, Egyházak, területi auditorok és más kapcsolódó csoportok tevékenységei teljessé, és így tudnak szellemi fejlődést hozni minden szcientológusnak az adott kontinensen vagy régióban. Egyházi menedzsment-összekötő irodák találhatóak az alábbi helyeken: Torontóban Kanada számára, Koppenhágában Európa számára, New Yorkban az Egyesült Államok keleti része számára, Los Angelesben az Egyesült Államok nyugati része számára, Sydney-ben Ausztrália, Új-Zéland és Japán számára, Mexikóvárosban Latin-Amerika számára, Johannesburgban Dél-Afrika számára, valamint az angliai Sussex megyében található Saint Hillben az Egyesült Királyság számára.  

A Sea Org (Sea Organization) a Szcientológia vallási rendje, amely a világ legelkötelezettebb szcientológusaiból áll – olyan egyénekből, akik vallásuk önkéntes szolgálatának szentelték életüket. A Sea Org nem egy bejegyzett vállalkozás, hanem egy testvériségen alapuló vallási rend. A Sea Org tagjai teljes mértékben az alá a Szcientológia egyház alá tartoznak, amelyhez kijelölték őket, és mint a személyzet többi tagja, az adott egyház tisztségviselőinek és vezetőinek tartoznak felelősséggel.

A Sea Org 1967-ben alakult, és a kezdetekben hajókon működött. Azért jött létre, hogy segítse L. Ron Hubbard haladó kutatási munkáját, és hogy felügyelje az Egyház szervezeteit szerte a világon. A Sea Org kapott megbízást arra, hogy szolgáltassa a Szcientológia haladó szolgáltatásait.

Annak ellenére, hogy ma már tagjainak nagy része szárazföldön dolgozik, a Sea Org továbbra is megtartja hagyományos elnevezését. A rend megalapítása óta érvényben lévő hagyományokkal összhangban a tagok tengerészeti stílusú egyenruhát, illetve rangokat és rendfokozatokat viselnek.

A Sea Org Freewinds nevű hajóján kizárólag a rend tagjai dolgoznak. Az L. Ron Hubbard által a Sea Org korai időszakában kifejlesztett képzési anyagok alkalmazásán keresztül a Freewinds ma már a Karib-tenger térségének legjobb biztonsági és szolgálati múltjával rendelkező hajójává vált.

A Sea Org tagok mint a vallási rend önkéntesei hosszú munkaidőben dolgoznak, szervezett közösségben élnek, és szállásukat, élelmezésüket, egyenruhájukat, orvosi és fogorvosi ellátásukat, valamint a kötelességeikkel kapcsolatos utazást és egyéb költségeket az Egyház biztosítja. Amellett, hogy minden költségüket az Egyház állja, a személyes szükségleteik ellátására juttatást is kapnak.

A Sea Org tagok naponta néhány órában Szcientológia képzésben és auditálásban vesznek részt, egyébként pedig a saját feladataikon keresztül a Szcientológia számára kitűzött célok előmozdításának szentelik magukat.

A Sea Org tagok által betöltött pozíciók megfelelnek azoknak, amelyeket más vallási rendek tagjai a saját vallásukban betöltenek. Ők állnak az Egyház hatalmas társadalmi küldetésének élén, így többek között ők vezetik a világ legnagyobb nemkormányzati drogfelvilágosító kampányát, a legnagyobb emberi jogi oktatási kampányt és számos más nemzetközi programot, amelyek milliók életére vannak hatással. A Sea Org tagjai nagyon is tudatában vannak a világnak, amelyben élnek, és ezért szolgálatukat az Emberiség segítése érdekében végzik. Nem kolostori életet élnek, sőt nagyon is részei a társadalomnak.

Ma a Sea Org mintegy ötezer tagot számlál, ők a világ magas szintű Szcientológia szervezeteiben dolgoznak, és munkájukkal biztosítják, hogy a vallás rendelkezésére álljon a szcientológusok olyan millióinak, akik az Egyházon kívül élnek és dolgoznak.

A Sea Org első tagjai egy egymilliárd éves esküt fogalmaztak meg, hogy ezzel szimbolizálják a vallás iránti végtelen elhivatottságukat – és ma is minden tag ezt írja alá. Ez egy szimbolikus dokumentum, amely a más vallásokban és rendekben használatos felszentelési eskühöz hasonlatosan arra szolgál, hogy kifejezze egy egyén örök elkötelezettségét a Szcientológia vallás céljai, szándékai és elvei mellett.

Az egyház finanszírozása

A tagjai támogatják, ahogy minden más egyházban is szokás.

Némelyik egyház egyházadót ró ki. Más vallások a templomi ülőhelyekért, vallási szertartásokért és szolgáltatásokért kérnek pénzt tagjaiktól. A Szcientológia Egyháznak az egyháztagok az igénybe venni kívánt auditálásért vagy a képzésért juttatnak adományokat. A szcientológusok e hozzájárulásai az Egyház elsődleges anyagi forrásai, és ezek fedezik az Egyház összes vallási és társadalomjobbító tevékenységét. A szcientológusoknak nem kell egyházadót vagy más hasonló adományt fizetniük.

A Szcientológiának nincs más vallásokhoz hasonlóan több évszázad alatt felhalmozott vagyona és tulajdona, így a mai társadalom gazdaságának szabályai szerint kell megélnie. Ha figyelembe vesszük akár egyetlen órányi, alaposan képzett auditort igénylő auditálás költségeit, és az Egyház épületeinek fenntartási költségeit, az adományok szükségessége nyilvánvalóvá válik.

Az Egyház azért választotta ezt az adományrendszert elsődleges finanszírozási módszernek, mert ezt találta a legméltányosabbnak. Az Egyház szolgáltatásait leginkább igénybe vevőknek kell a legnagyobb mértékben hozzájárulniuk a fenntartáshoz. Az Egyház természetesen nem vár el adományokat az auditáláson és képzésen kívüli szolgáltatásokért, amelyek a hét minden napján igénybe vehetőek: csoportauditáláson való részvételért, L. Ron Hubbard felvett előadásainak hallgatásáért, az Egyház könyvtárában található írások olvasásáért, más tagokkal való összejövetelekért, kápláni tanácsadásért vagy a vasárnapi szertartások látogatásáért, esküvőkért, keresztelőkért és temetésekért.

A szcientológusok adományai tartják életben és működésben az Egyházat, finanszírozzák széles körű társadalmi reformprogramjait, megismertetik a Szcientológiát azokkal az emberekkel, akik másképp nem szerezhetnének tudomást róla, és segítenek biztonságos és kellemes környezetet teremteni mindenki számára.

Az adományok becsült értéke attól függ, hogy milyen utat választ az ember.

Az egyik út az, hogy adományoz az auditálásért, és auditálási szolgáltatásokon vesz részt egészen a Clearig. A legtöbben azonban azt az utat részesítik előnyben, hogy képzett auditorrá válnak és párban auditálnak egy másik szcientológussal. Ezt „koauditálásnak” hívjuk. A koauditálási út sokkal kevesebb adományt követel meg, és az illető számára óriási elégedettséget jelent segíteni egy másik embernek elérni a Clear állapotot. Mivel az auditálás szolgáltatása jóval többe kerül az egyháznak (ehhez egyháztagonként több szolgáltató egyházi személyzetre is szükség van), következésképpen az adományok is magasabb összegűek. Így a képzés sokkal gazdaságosabb, és arra ösztönzi az embereket, hogy képzésen vegyenek részt, és azután koauditáljanak – költség nélkül –, amíg el nem érik a Clear állapotot.

Nem számít azonban, hogy melyik utat választja valaki, azok, akik elérték a Clear állapotot, úgy tartják, hogy a megnövekedett szellemi szabadságot lehetetlen pénzben kifejezni.

A Szcientológia egyházakban van Ingyenes Szcientológia Központ is, ahol azok, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy adakozzanak, adomány nélkül is kaphatnak auditálást. Sok-sok könyv áll rendelkezésre, és vannak ingyenes nyilvános előadások, vasárnapi szertartások és más vallási szolgáltatások, melyekért nem kell adományt fizetni. Szcientológia könyveket szinte mindegyik helyi könyvtárból ki lehet kölcsönözni. A Szcientológia önkéntes lelkészek az év 365 napján éjjel-nappal készenlétben állnak, hogy segítséget nyújtsanak a rászorulóknak. Továbbá a közönség bármely tagja részt vehet az ingyenes online levelező tanfolyamokon, amelyek tartalmazzák a Szcientológia kézikönyvében található összes anyagot és technológiát.

Az amerikai adóhatósággal (IRS) folytatott harc 1993. október 1-jén kedvező eredménnyel véglegesen lezáródott. Ezen a napon az IRS hivatalos határozatokat adott ki arról, hogy az adóügyi kódex 501(c)(3) szakasza értelmében adómentesnek ismeri el a Nemzetközi Szcientológia Egyházat és a hozzátartozó egyházakat és szervezeteket – összesen 150-et.

Ez az elismerés egy 40 éves konfliktus végét jelentette az Egyház és az IRS között. Mindez egy példátlan mélységű és hatókörű, kétéves vizsgálat eredménye volt, amely a Szcientológia Egyház minden nemzetközi tevékenységére kiterjedt. A vizsgálat azzal zárult, hogy az IRS határozatokat adott ki, amelyekben elismerte a Nemzetközi Szcientológia Egyház (a Szcientológia vallás anyaegyháza), illetve 150 hozzátartozó egyház, misszió és társadalomjobbító szervezet adómentes vallási és jótékonysági státusát.

Az IRS határozata kimondta:

  1. A Szcientológia egyházak és a hozzájuk tartozó jótékonysági és oktatási intézmények kizárólag elismert vallási és jótékonysági célokat követnek.
  2. A Szcientológia egyházak és a hozzájuk tartozó jótékonysági és oktatási intézmények a közjó érdekében, nem pedig magánszemélyek érdekeinek szolgálatában működnek.
  3. A Szcientológia egyházak és a hozzájuk tartozó jótékonysági és oktatási intézmények kizárólag elismert vallási és jótékonysági célokért működnek, és nem szolgálják semmilyen egyén vagy nem jótékonysági szervezet hasznát.
  4. A Szcientológia egyházak a tevékenységük egyetlen részén keresztül sem tesznek semmilyen lépést semmiféle közhivatali tisztség megszerzésére.
  5. E szervezetek céljai nem sértik az alapvető közérdeket.

Az IRS azt is megállapította, hogy a Szcientológia Egyház egyháznak minősül az olyan ismérvek szerint, amelyek megkövetelik a kialakult vallási tanok, vallási irodalom és vallástörténet létezését, lelkészek képesítését és felszentelését, valamint a hívők vallási közösségének létét.

Az 1993-as mentességi határozatokkal kapcsolatos kérelmek, támogató anyagok, illetve IRS-kérdések és az IRS-el folytatott levelezés a mentességi határozat kiadása (1993. október 1.) óta nyilvános megtekintés céljából hozzáférhetők. Ezek a kérelmek, támogató anyagok és dokumentumok több mint 4 méternyi polcot foglalnak el, és valójában az összes valaha volt mentességi kérelem közül a legnagyobb adminisztrációs dokumentációt képviselik.

Nem. A Szcientológia egyházak nem profittermelő szervezetek, hanem minden adományt kizárólag vallási küldetésük megvalósításához használnak fel.

Közösségi élet

Egyszer egy héten, általában pénteken, az egyháztagok összegyűlnek az oklevélátadó ünnepségre, amelyen elismerik társaikat, akik befejeztek egy tanfolyamot vagy egy auditálási szintet. Ekkor lehetőségük van arra, hogy megosszák sikereiket egy jó hangulatú összejövetelen, amely egyben másokat is arra bátorít, hogy haladjanak felfelé a Hídon. Ezeken a heti rendezvényeken általában egy meghívott előadó tart beszédet – ezek nagyon életteli események.

A szcientológusok évente több nagyobb eseményt is megünnepelnek. Ezek közé tartoznak a következők: L. Ron Hubbard születésnapja (március 13.); a Dianetika könyv eredeti kiadásának évfordulója (május 9.); a Freewinds vízre bocsátásának évfordulója és annak ünnepe, amit ez a hajó a megvilágosodás következő haladó szellemi szintjének bejelentésével képvisel a Szcientológiában (június 6.); az Auditornap az összes auditor tiszteletére (szeptember második vasárnapja); a Szcientológia vallást és a szcientológusokat a világ minden részén támogató és védelmező szervezetnek, a Szcientológusok Nemzetközi Szövetségének alapítási évfordulója (október 7.); valamint az újévi ünnepség (december 31).

Minden ilyen esemény megünneplésére az Egyház nagy nemzetközi rendezvényeket szervez, amelyeken hívők ezrei vesznek részt, és ezeket a rendezvényeket a helyi egyházakban, missziókban és csoportokban világszerte még több százezer szcientológus látja felvételről. Ezek az ünnepek az Egyház nemzetközi vezetésének elsődleges eszközei arra, hogy tájékoztassák a gyülekezeteket az egész világon arról, hogy a Szcientológia hogyan halad előre a társadalomban, és hogy melyek a jövőre vonatkozó tervek.

Ezenkívül egy adott földrajzi terület szcientológusai a saját jelentős eseményeiket is megünnepelhetik, mint amilyen például az országuk vagy városuk egyházának alapítási évfordulója.

A szcientológusok ezenkívül a hagyományos nemzeti ünnepeket is megtartják, és tiszteletben tartják minden más vallás ünnepeit is.

 

Természetesen. A szcientológusok szabadon eldönthetik, hogy mennyire aktívak az egyházi szolgáltatásokon való részvételben. A jó viszonyban lévő, de részt nem vevő szcientológusok bármikor visszatérhetnek, hogy vallási szolgáltatásokon vegyenek részt. Ha valaki úgy dönt, hogy többé nem kíván tagja lenni az Egyháznak, akkor szabadon távozhat.

A Szcientológusok Nemzetközi Szövetsége (IAS) önállóan nem bejegyzett tagsági szervezet, amely minden nemzet szcientológusai előtt nyitva áll.

Az IAS 1984-ben alakult, amikor a szcientológusok vallásszabadsága veszélybe került. A világszerte található Szcientológia egyházak küldöttei összegyűltek Saint Hillben, amely 1959-től 1966-ig L. Ron Hubbard otthona volt, hogy egy közös csoportot kovácsoljanak; felismerték annak szükségességét, hogy az összes szcientológust egyetlen nemzetközi erővé kell összefogni. A Szcientológia céljainak elérése iránti elkötelezettségüket megerősítendő, ezek az első IAS-küldöttek megfogalmazták és aláírták a Fogadalom az emberiségnek elnevezésű nyilatkozatot.

Az IAS célja: „Egyesíteni, elősegíteni, támogatni és védelmezni a Szcientológia vallást és a szcientológusokat a világ minden részén, annak érdekében, hogy elérjük a Szcientológia céljait, ahogyan azokat L. Ron Hubbard megfogalmazta.”

Az IAS azért alakult meg, hogy biztosítsa a szcientológusok számára azt, hogy mindig szabadon gyakorolhassák vallásukat, és hogy segítse az olyan Szcientológia Egyházakat és szcientológusokat, akik hátrányos vallási megkülönböztetésnek esnek áldozatul. Az IAS emellett azon is dolgozik, hogy biztosítsa a vallásszabadságot minden ember számára.

Ma a Szcientológia egyre nagyobb mértékben növekszik, és már régen elmúlt az az idő, amikor csak a védelemmel kellett foglalkozni. Ennek megfelelően az IAS most pénzügyi alapot biztosít olyan kampányok számára, amelyekkel valóban át lehet formálni a Föld sorsát. Az IAS-tagok ma megkeresik azokat a repedéseket a társadalomban, amelyek régtől fogva egész civilizációk összeomlását okozták, és L. Ron Hubbard művein alapuló megoldásokat juttatnak el ezekre a helyekre. Az IAS-tagoktól érkező adományok teszik lehetővé nemzetközi nem vallásos társadalomjobbító létesítmények létrehozását, amelyek L. Ron Hubbard felfedezéseit használják fel, beleértve az alábbiakat:

A Narconon központja Oklahomában, ami a világ egyik legnagyobb drogrehabilitációs létesítménye, és amely egyben egy nemzetközi központ is a drogrehabilitációs szakemberek és önkéntesek kiképzésére.

Alkalmazott Oktatástan nemzetközi központja, egy hatalmas, 40 hektáros pedagógusképző létesítmény a Missouri állambeli St. Louisban.

Az Út a Boldogsághoz Alapítvány nemzetközi központja a Kalifornia állambeli Glendale-ben, ami L. Ron Hubbard józan észen alapuló erkölcsi kódexének világméretű terjesztését koordinálja.

Az IAS emellett pénzügyi alapot biztosít az olyan nyilvános információs kampányokhoz, amelyek kulcsfontosságú társadalmi bajokat céloznak meg, többek között:

A világ legnagyobb nem a kormány által finanszírozott drogellenes kezdeményezése, ami évente több tízmillió embert ér el.

A világ legnagyobb nem a kormány által finanszírozott emberi jogi kampánya, amely széles körben hirdeti az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 30 pontját.

Bolygószintű programok, amelyek több tízmillió hátrányos helyzetű tanulónak segítenek elérni az írástudóság szintjét Amerikában, Európában, Ázsiában és Afrikában.

A Szcientológia önkéntes lelkészi program, amely katasztrófaelhárítási segítséget biztosított több, mint tízmillió embernek az elmúlt húsz év összes nagyobb katasztrófájának helyszínén.

Az IAS pénzügyi alapot biztosított új egyházi létesítmények számára Harlemben, Inglewoodban, Kaliforniában, Johannesburgban, New Yorkban, Madridban, Hamburgban, Londonban, Rómában, Washingtonban, Brüsszelben és másutt.

A Szcientológia Egyházak és azok hívői – összhangban az általuk vallott erkölcsi kódexszel – nagyon aktívak a helyi környezetvédelmi kampányokban. Jelentősebb tevékenységeik: újrahasznosítási projektek, nyilvános parkok takarítása, graffitik eltávolítása, falfestményekkel kapcsolatos projektek, amelyekkel szebbé teszik a belvárosi utcákat és a főutakat, a Föld Napjával kapcsolatos felvilágosító-kampányok és közösségi takarítással kapcsolatos kampányok. A szcientológusok emellett Európa-szerte rengeteg városban összegyűjtik a drogfüggők által parkokban eldobált injekciós tűket. A környezetvédelem emellett arra is kiterjed, hogy környezetbarát anyagokat használnak fel az új Szcientológia egyházak építésénél.

 

Igen. Ezen hivatások mindegyikének gyakorlói használják L. Ron Hubbard technológiáit, hogy jobbá tegyék saját életüket és azon emberekét, akikkel dolgoznak vagy akiknek segítenek.

Sok ország iskolái és egyetemei alkalmazzák L. Ron Hubbard tanulási módszereit az írni-olvasni tudás és az oktatás eredményeinek javítására. Drogrehabilitációs csoportok használják kábítószer-rehabilitációs technológiáját arra, hogy sikeresen leszoktassák az embereket a drogokról. Orvosok követik a Dianetika alapelveit, hogy felgyorsítsák a betegeik gyógyulását, és üzletemberek alkalmazzák L. Ron Hubbard adminisztratív irányelveit, hogy ésszerű és virágzó szervezeteket építsenek.

L. Ron Hubbard technológiái az élet összes területén alkalmazhatóak, és mindig eredményt hoznak, amikor standard módon használják őket. Ezért a társadalmi vagy közösségi ügyek gyakorlatilag minden területén vannak emberek, akik ezen technológiák valamely részét alkalmazzák.

Scroll to Top